Aktywna Tablica 2019 – szczegóły III edycji

group of teens in internet-cafe with computers

Szkół podstawowych
w Polsce

Maksymalna kwota dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2019

do 15 kwietnia 2019 Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organu prowadzącego
do 30 kwietnia 2019 Organy prowadzące składają wnioski o dofinansowanie do wojewodów
do 15 maja 2019 Kwalifikacja wniosków przez wojewodów
do 30 czerwca 2019 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodów do organów prowadzących
do 31 grudnia 2019 Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące/szkoły
do 15 stycznia 2020 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Wymagania dla szkół ubiegających się o dofinansowanie:

 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017r. należy pamiętać, że w przypadku wniosków o udział w Programie składanych w 2019r,. warunek dostępu na poziomie co najmniej 30 Mb/s uważa się za spełniony także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019 r. takiego dostępu

 

 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Najważniejsze terminy

15 kwietnia 2019

składanie wniosków

30 czerwca 2019

przekazanie dofinansowania
Przejdź do wniosków

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Cechy programu

 • Program realizowany w latach 2017-2019

 • Dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach dyplomatycznych

 • Szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu (2018/2019)

 • Źródło finansowania:

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

 • Docelowa liczba szkół objętych programem 15 500

    • 2017 – 5582 Szkół
    • 2018 – 4999 Szkół
    • 2019 – 4999 Szkoł
 • Wartość dofinansowania:

    • 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
    • 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
    • 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego
 • Przedmiot dofinansowania:

    • Tablice interaktywne
    • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
    • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
    • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”