Szczegółowy opis programu Aktywna Tablica

Dowiedz się więcej o programie „Aktywna tablica” dotyczącym rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

group of teens in internet-cafe with computers

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Pula środków w programie z budżetu państwa

Maksymalna kwota dofinansowania

Wkład własny organu prowadzącego

Za wkład własny uważa się:
  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie
Wymagania:
 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:
 • do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.,
 • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.,
 • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r
O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Ważne terminy:

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Sprawdź szczegółowy harmonogram

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji dostępnych na stronie MEN
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Cechy programu

 • Program realizowany w latach 2017-2019

 • Dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach dyplomatycznych

 • Szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu (2018/2019)

 • Źródło finansowania:

  80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

 • Docelowa liczba szkół objętych programem 15 500

    • 2017 – 5582 Szkół
    • 2018 – 4999 Szkół
    • 2019 – 4999 Szkoł
 • Wartość dofinansowania:

    • 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
    • 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
    • 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego
 • Przedmiot dofinansowania:

    • Tablice interaktywne
    • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
    • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
    • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”