1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.aktywnatablica.org, zwanego dalej „Serwisem”.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu www.aktywnatablica.org. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

2. Administrator danych

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym Serwisem www.aktywnatablica.org jest Incom Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373zwany dalej „Administratorem”.

3. Zbierane dane i cel przetwarzania

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza przypadkiem, kiedy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem korzystając z danych umieszczonych w zakładce „KONTAKT” . Dane osobowe przesłane do Incom Group S.A. podczas kontaktu ze strony Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

4. Cookies (Ciasteczka) adres IP oraz usługi Google

Strona internetowa www.aktywnatablica.org wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki
z informacjami zapisywanymi na dysku twardym Użytkownika. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Strona www.aktywnatablica.org korzysta z Remarketingu z Google Ads do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google Ads: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Ads dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Użytkownik może też całkowicie zablokować Google Ads poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. Incom Group S.A. nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik ma możliwość przeglądania i edytowania informacji wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/.

Microsoft Clarity
Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Microsoft Corporation.

Microsoft Clarity rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Microsoft Clarity nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Microsoft Clarity nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.

W celu korzystania z Microsoft Clarity zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Microsoft Clarity. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft Corporation. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Microsoft w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Microsoft, ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Microsoft Clarity, zachęcamy do zapoznania się z tymi wyjaśnieniami.

5. Okres przetwarzania danych

 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów Incom Group S.A. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 • W przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni
 • W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 • Administrator Serwisu będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

6. Prawa Użytkownika

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika Serwisu wskazanych poniżej.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane bądź gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
 • gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
 • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres ochronadanychosobowych@incomgroup.pl

7. Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Powierzone Incom Group S.A. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

Przesłane Incom Group S.A. dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Incom Group S.A. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.aktywnatablica.org
w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Incom Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

11. Kontakt

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:

na adres e-mail: ochronadanychosobowych@incomgroup.pl

pisemnie, na adres: Incom Group S.A., ul. Mokronoska 6, 52-407 Wrocław.